Back Home Next

Managing Committee/Committee Chairmen/Our Presidents

Managing Committee

Name

2014-15

2015-16

Tel. Off.

Fax

Tel. Res.

Mob.

E-mail

Nitin P. Shingala

President

Member

49217300

49217399

23821692

9820057694

nitin.shingala@tmf-group.com

Raman H. Jokhakar

Vice President

President

22654882

22657093

23805204

9820877976

president@bcasonline.org

Chetan M. Shah

Member

Vice President

22057309

22055432

23854676

9820223402

vp@bcasonline.org

Narayan R. Pasari

Hon. Secretary

Hon. Secretary

66256363

66256364

26701598

9820038095

joint.secretary@bcasonline.org

Sunil B. Gabhawalla

Hon. Secretary

Hon. Secretary

66515100

66515150

28312318

9821323921

joint.secretary1@bcasonline.org

Manish P. Sampat

Member

Treasurer

66230600

22615814

23515291

9820010064

treasurer@bcasonline.org

Abhay R. Mehta

Member

Member

22057309

28930503

28904296

9820228182

abhaymehta@camcs.in

Anil D. Doshi

Member

Member

28633245

28646768

22908702

9820064255

addco.anil@gmail.com

Bharatkumar K. Oza

Member

Member

28383322

26234032

9322260147

boza1809@gmail.com

Bhavesh P. Gandhi

Member

67159999

67159909

23814949

9820181575

bhavesh@prgandhi.com

Jagdish T. Punjabi

Member

Member

66416018

66416050

28858909

9820083679

jagdishtpunjabi@yahoo.co.in

Jayant M. Thakur

Member

Member

28082712

28082712

9322218971

jmthakur@yahoo.com

Jayesh M. Gandhi

Member

61920980

22828646

26134265

9821167463

jayesh.gandhi@in.ey.com

Jayraj S. Sheth

Member

44788957

44710161

23670147

9987590682

jayraj.sheth@in.ey.com

Krishna Kumar Jhunjhunwala

Member

Member

23001202

24183646

9820158008

kk@kkjca.com

Mihir C. Sheth

Member

22703023

22673111

26612147

9820286692

mihir.sheth@v3kt.com

Mukesh G. Trivedi

Treasurer

Member

26129477

66935432

26154326

9820182456

mgtrivedi@gmail.com

Nandita P. Parekh

Member

64577600

26128580

26463049

9820079682

nandita@cnkindia.com

Narayan K. Varma

Member

Member

22043208

22843472

23692183

9821096052

narayanvarma2011@gmail.com

Naushad A. Panjwani

Member

67450128

26200464

9820059048

naushad.panjwani@in.knightfrank.com

Rutvik R. Sanghvi

Member

23511878

24025448

9820703722

rutvik.sanghvi@gmail.com

Samir L. Kapadia

Member

23774948

23774948

sam.client@gmail.com

Saurabh P. Shah

Member

Member

67383900

67383939

26040432

9870064087

caspshah@gmail.com

Sonalee A. Godbole

Member

Member

61586253

61586275

24454567

9820310331

sonalee.patwardhan@mazars.in

Suhas S. Paranjpe

Member

Member

22005934

22063289

28727780

9869074643

ssparanjpe101@gmail.com

Committee Chairmen

Committee Name

Chairman/ Co-Chairman

2014-15

2015-16

Accounting & Auditing

Chairman

Harish N. Motiwalla

Harish N. Motiwalla

Co-Chairman

Rajesh Muni

Rajesh Muni

Corporate & Allied Laws

Chairman

Kanu S. Chokshi

Corporate & Securities Laws

Chairman

Kanu S. Chokshi

Human Development and

Chairman

Mayur B. Nayak

Nitin Shingala

Technology Initiatives

Co-Chairman

Mihir Sheth

Indirect Taxation

Chairman

Govind G. Goyal

Indirect Taxes & Allied Laws

Chairman

Govind G. Goyal

International Taxation

Chairman

Gautam S. Nayak

Gautam S. Nayak

Co-Chairman

Deepak R. Shah

Deepak R. Shah

Infotech and 4i

Chairman

Ameet N. Patel

Co-Chairperson

Nandita Parekh

Journal

Chairman

Anil J. Sathe

Anil J. Sathe

Membership & Public Relations

Chairman

Naushad A. Panjwani

Naushad A. Panjwani

Seminar

Chairman

Rajesh S. Shah

Uday Sathye

Taxation

Chairman

Kishor B. Karia

Sanjeev R. Pandit

Co-Chairman

Sanjeev R. Pandit

Ameet Patel

Our Presidents

Name

Year

Tel. Off.

Fax

Tel. Resi.

Late Dinubhai L. Bhat

1949-1950

Late C. C. Chokshi

1950-1951

Late Ambalal S. Thakkar

1951-1952

Late Narandas M. Shah

1952-1953

Late Homi Banaji

1953-1954

Late E. C. Pavri

1954-1955

Late M. P. Chitale

1956-1957

Late G. M. Kapadia

1959-1960

Late B. N. Pardiwalla

1960-1961

Late Maganbhai L. Bhatt

1961-1962

Late R. B. Sheth

1962-1963

Late D. P. Vora

1963-1964

Arvind H. Dalal

1964-1965

23828011

23826844

23517312

Late Sham G. Argade

1965-1966

Ratanshaw J. Damanwala

1966-1967

65795314

23881348

Bansidhar S. Mehta

1967-1968

22014922

22050147

23632155

Pradyumna N. Shah

1968-1969

66333558

66333561

65047812

Late B.C. Parikh

1969-1970

Chandravadan C. Dalal

1970-1971

22071332

22073842

23641913

Haren B. Jokhakar

1971-1972

22654882

22657093

23805204

Late A.N. Lilani

1972-1973

Late Manubhai A. Parikh

1973-1974

Vaidheeswaran N. Iyer

1974-1975

23009317

Late V.H. Kishnadwala

1975-1976

Late Bhupendra V. Dalal

1976-1977

Late I.S. Mehta

1977-1978

Narayan K. Varma

1978-1979

22043208

22843472

23692183

Late Shantilal J. Shah

1979-1980

Late Navin H. Kishnadwala

1980-1981

Late Hemendra N. Shah

1981-1982

Late Shailesh G. Kapadia

1982-1983

Dilip J. Thakkar

1983-1984

22658800

22658989

23672334

Dilip V. Lakhani

1984-1985

22666660

22666644

23525948

Late Ajay A. Thakkar

1985-1986

Late Dilip N. Dalal

1986-1987 (up to 22-5-1987)

Pinakin D. Desai

1987-1988

61920751

26110705

26141082

Harish N. Motiwalla

1988-1989

22005431

22094331

23521904

Nayan C. Parikh

1989-1990

28825413

28825730

28827078

Rajan R. Vora

1990-1991

61920440

61921000

23515287

Pranay H. Marfatia

1991-1992

22001040

22003453

23530564

K. C. Narang

1992-1993

22883615

22043162

22001274

Pradeep A. Shah

1993-1994

22653998

22657122

23517161

Govind G. Goyal

1994-1995

22038413

22091673

28786518

Kishor B. Karia

1995-1996

23511034

23521841

24999544

Ashok K. Dhere

1996-1997

26114940

26166027

26114940

Kanu S. Chokshi

1997-1998

23836900

23836901

23671460

Rajesh G. Kapadia

1998-1999

66116611

66116500

23525296

Uday V. Sathaye

1999-2000

43484242

43484241

24367670

Rajesh S. Shah

2000-2001

22033160

24163043

Pradip N. Kapasi

2001-2002

24022640

24099828

24015335

Shariq M. Contractor

2002-2003

66230600

22615814

65065650

Rajesh R. Muni

2003-2004

26512496

26512498

25972616

Gautam S. Nayak

2004-2005

66359681

22615814

26592314

Sanjeev R. Pandit

2005-2006

24903752

24903754

23696792

Himanshu V. Kishnadwala

2006-2007

64577600

26128580

26143893

Rajesh S. Kothari

2007-2008

28089956

28085533

28606522

Anil J. Sathe

2008-2009

43484242

43484241

24467753

Ameet N. Patel

2009-2010

66178140

66178002

26603838

Mayur B. Nayak

2010-2011

26831199

26831188

28364636

Pradip K. Thanawala

2011-2012

22694248

23860993

Deepak R. Shah

2012-2013

67498500

24960111

Naushad A. Panjwani

2013-2014

67450128

67450202

26200464

Nitin P. Shingala

2014-2015

49217300

23821692

Note : Presidents also in the years.

1955-1956

Late Dinubhai L. Bhatt

1957-1958

Late Ambalal S. Thakkar

1958-1959

Late Narandas M. Shah

1986-1987

Late Ajay A.Thakkar (from 13-6-1987)

Back to Top

Back Home Next